Regulamin

Udostępnienia oprogramowania platformy internetowej

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Strony z Klasą - Jakub Stelmach, Sylwia Szymańska, Paweł Górniak spółka jawna, usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia platformy internetowej oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).


§ 2

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia platformy internetowej oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania:

 

§ 3

Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Platformy internetowej, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

 

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z platformy internetowej, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

 

§ 4

Umowa o świadczenie testowej usługi w ramach okresu testowego ulega wygaśnięciu wraz z upływem 14 dni albo wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi w ramach okresu testowego:

 

a) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z testowych usług;

b) Użytkownik nie ma obowiązku zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.

 

Umowa o świadczenie odpłatnych Usług zawierana jest wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, która potwierdzi prawidłowe uiszczenie przez Użytkownika opłaty.

 

Korzystanie z Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Usługodawcą zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług z ustaleniem płatności z dołu.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zalegania przez Użytkownika, który w umowie o świadczenie odpłatnych usług zobowiązał się do płatności z dołu, z płatnościami na rzecz Usługodawcy przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze oraz bezskutecznego upływu terminu zapłaty zaległych należności skierowanym przez Usługodawcę do Użytkownika.

 

Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym ( bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami o dłużej niż 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika i zablokowaniem platformy internetowej Użytkownika, do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległej należności. W przypadku zakupu w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej.

 

Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14 ) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego) terminu. Dalsze korzystanie z Oprogramowania przez Konsumenta pomimo odstąpienia od umowy stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy do Oprogramowania.

 

W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swoich haseł i loginów służących do rejestracji i logowania Użytkowników w Serwisie oraz panelu administracyjnym Platformy internetowej Użytkowników.

 

§ 5

Zakazane jest umieszczanie w platformy internetowej prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

 

Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w platformie internetowej zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w platformie internetowej prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Usługodawcy przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

 

Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:

 

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

§ 6

Udostępnienie Użytkownikowi Platformy internetowej następuje na serwerze Usługodawcy (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze. Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Organizator udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu.

 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem administratorów niższego stopnia oraz jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów z Platformy internetowej Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest umieścić w Platformie prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Platforma internetowa korzysta z Oprogramowania Usługodawcy poprzez umieszczenie na każdej stronie platformy internetowej widocznego linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową Usługodawcy. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

 

Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. Warunki opisane w niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych uzgodnień Usługodawcy i Użytkownika.

 

W wypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Użytkownikowi oraz Usługodawca przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie. Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Platformy internetowej Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Usługodawcy. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Usługodawcy ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).

 

Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące: opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w cenniku obowiązującym odpowiednio w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy. W ww. opłacie mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz Asysty – za okres abonamentu. W trakcie trwania Usługi, użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Usługodawcy. W przypadku zmiany na usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.

 

W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Strony z Klasą - Jakub Stelmach, Sylwia Szymańska, Paweł Górniak spółka jawna , Grudziądzka 6A / 133, 80-414 Gdańsk, Polska. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości 1-rocznej opłaty z tytułu jej świadczenia. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących odbiorców treści. Usługodawca gwarantuje dostępność usługi platformy internetowej w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,8 % w skali roku.

 

W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Usługodawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.

 

Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Usługodawcę drogą mailową. Usługodawca dokona wszelkich starań, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania platformy internetowej Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane: jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją, wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika, działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Usługodawcy lub siły wyższej.

 

§7

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych..

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu.

 

W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

 

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne.

 

Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają: dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi, tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody.

 

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: bok@stronyzklasa.pl. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.

 

Usługodawca ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe platformy internetowej prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

 

Usługodawca ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące platformę internetową prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. ilości wyświetleń, użytkowników itp.) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę , lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących platformy internetowej, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych platform internetowych.

 

§ 8

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy bok@stronyzklasa.pl. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

 

§ 9

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających z Usługi w ramach okresu abonamentowego. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania.

 

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Strony z Klasą - Jakub Stelmach, Sylwia Szymańska, Paweł Górniak spółka jawna, Grudziądzka 6A / 133, 80-414 Gdańsk, Polska

 

Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.

 

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie

 

Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie lub pisemnie w przypadku indywidualnych uzgodnień. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.